Het hiernamaals
  
Share this book    
De meeste culturen en religies kennen een vorm van dodencultus en dodengeloof: gedragingen en denkbeelden rond de doden en de dood. Zoals bijvoorbeeld het achterlaten van voorwerpen en sieraden in een graf, angst voor de doden en bidden voor de ziel van de overledene. In bepaalde culturen is ook een echte vorm van onsterfelijkheidsgeloof ontstaan: de overtuiging dat de persoon na zijn dood verder leeft en in dat bestaan de gevolgen ondergaat van zijn daden in het vorige leven.

Etienne Vermeersch behandelt verschillende vormen van dodencultus, dodengeloof en onsterfelijkheidsgeloof die door de eeuwen heen wereldwijd zijn ontstaan. Van de dodencultus van het oude Egypte tot het reïncarnatiegeloof in India. Van Plato's idee over de ziel tot het leven na de dood in het zoroastrisme. En van het onsterfelijkheidsgeloof in het late judaïsme tot aan de kruisdood en verrijzenis van Jezus als de essentie van het christendom.

Bij het hoorcollege wordt een lijst met aanbevolen literatuur als pdf-bestand meegeleverd.

Inhoud

College 1. Dood en doden in oude culturen en religies
H1. Inleiding
H2. Dodencultus en dodengeloof
H3. Onsterfelijkheidsgeloof

College 2. Onsterfelijkheid in het judaïsme
H4. Dodengeloof in het vroege judaïsme
H5. Evolutie van de denkbeelden in het judaïsme

College 3. Onsterfelijkheid in het christendom
H6. De essentie van het christendom
H7. Het concept van plaatsvervangend lijden
H8. Dogmatische ontwikkelingen van het ziels- en opstandingsgeloof
H9. Wijsgerige besprekingen en besluit
Show more