Christendom
  
Share this book    
Het christendom is één van de grootste religies in de wereld en het christelijke cultuurgoed is diep verankerd in de Westerse samenleving. Willemien Otten behandelt de periode vanaf het vroege christendom tot en met de hedendaagse ontwikkelingen. Met aandacht voor het ontstaan en de verspreiding van het christelijke geloof, de fundamentele denkbeelden, de ethiek, de belangrijkste figuren uit het kerkelijk leven, de orthodoxie, de Verlichting, de verschillende stromingen en de relatie tussen kerk en staat.

Inhoud

College 1
H1. Ontstaan van een nieuwe wereldreligie
H2. Wat geloven christenen en waarom?
H3. De kerkvader Augustinus (354-430)

College 2
H4. Bisschoppen en heiligen
H5. Ascese en monnikendom
H6. Het christendom geleerd en geleefd

College 3
H7. De Reformatie en het Woord
H8. Katholieken, protestanten en de sacramenten
H9. Descartes (1596-1650), Voetius (1589-1676) en Pascal (1623-1662)

College 4
H10. Geloof en rede in de Verlichting
H11. De historische Jezus
H12. Het christendom nu
Show more